คู่มือประชาชน

การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  1. ที่มา

                   เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจำนวนมาก กำหนดให้การประกอบกิจการของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาตดำเนินการต่าง ๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กำหนดระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมากและเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่าง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงได้ใช้อำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตามาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เสนอร่างพระบัญญัติดังกล่าว ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุม ครั้งที่ 25/2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้นำร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย

  1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

                   2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ

                   2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558

  1. คำจำกัดความ

                   “การบริการประชาชน” หมายถึง การดำเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานรัฐจนเสร็จตามคำขอ การยื่นคำขอนี้เป็นการยื่นคำขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นคำขอก่อนดำเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง

                   “ผู้รับบริการ” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงานของรัฐ

                   “หน่วยงานของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

  1. แนวคิดและหลักการ

                   แนวคิดและหลักการของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นำหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นหลักการสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้าหมายอันเป็นหัวใจสำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

4.1 ความหมายของคู่มือประชาชน

เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจนในการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน  ของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

4.2 ขอบเขตการดำเนินการ

                   หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องขออนุญาตจดทะเบียน ขึ้นทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะดำเนินการใดๆ ต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

4.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

                   การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

                   1) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ สถานที่ให้บริการ

                   2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน

                   3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

                   4) เพื่อยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

4.4 เป้าหมายของการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

                   องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กำหนดให้ประชาชนต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนดำเนินการใด มีการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน และนำไปใช้ในการบริการประชาชน

  1. ประโยชน์ที่ได้จากการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ

                     – ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน

                     – ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส

                     – มีโอกาสแสดงความเห็นติชมหน่วยงาน และการบริการ

                    ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ

                     – ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการทุจริตคอรัปชั่น

                     – สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการ

                     – พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

                    ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ

                    – ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

                    – เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

ไฟล์สำหรับดาว์นโหลดด้านล่าง

1. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

2. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

3. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

4. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

5. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา

6. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

7. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

8. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารพื้นที่เกิน200 ตารางเมตร

9. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

10. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

11. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

12. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

13. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

14. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

15. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

16.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

17. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

18. การชำระภาษีป้าย

19. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

20. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุยาต

21. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาต

22. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

23. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต

24. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน ระยะที่ 2 ขั้นตอนการออกใบอนุญาตdoc

25. การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

26. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

27. การออกใบรับแจ้งใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1 ,3 และ จ ลักษณะที่ 1)

28. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง

29. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

30. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดลอบและตรวจสอบ

31.การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 32

32.การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

33.การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

34.การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34

35.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

36.การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

37.การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

38.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

39.การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

40.การแจ้งถมดิน

41.การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

42.การแจ้งขุดดิน

43.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

44.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

45.การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ อปท

46.การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของ อปท

47.การขอรับบําเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำของ อปท

48.การขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม

49.การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการlพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม

50.การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Facebook Comments