แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบบัญชีราคาทุนทรัพย

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

Read more

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดแสงไผ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 2

Read more