แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

แบบบัญชีราคาทุนทรัพย

Read more

ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานปฏิบัติ

Read more