ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสายงานปฏิบัติ

Read more

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

โครงการอบรมเชิงปฏิบั

Read more