แผนการใช้จ่ายเงิน

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562

 แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 – ธันวาคม 2561

ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562

ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2562 – มิถุนายน 2562

ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 – กันยายน 2562

Facebook Comments