องค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ องค์กรแห่งการเรียนรู้

            องค์การเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นแนวคิดในการพัฒนาองค์การโดยเน้นการพัฒนาการเรียนรู้สภาวะของการเป็นผู้ นำในองค์การ (Leadership) และการเรียนรู้ร่วมกัน ของคนในองค์การ (Team Learning) เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะร่วมกัน และพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่องทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน

            การมีองค์การแห่งการเรียนรู้นี้จะทำให้องค์การและบุคลากร มีกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทำงานเป็นทีม (Team working) สร้างกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ทีมทำงานและมีการให้อำนาจในการตัดสินใจ (Empowerment) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ซึ่งจะทำให้เกิดองค์การที่เข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับสภาวะการแข่งขัน

เอกสารดาวน์โหลด

คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง

คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง

คู่มือการใช้งาน microsoft word 2007.pdf

คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ.pdf

คู่มือการใช้งานธุรการและงานสารบรรณ.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัฒนาชุมชน

คู่มือปฏิบัติงานแผนฯ

คู่มือปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Facebook Comments