สภาพทั่วไป

ลักษณะทางกายภาพ 

ที่ตั้งและขนาด

                     องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  เป็น 1 ใน 14  ตำบล  ในเขตอำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2540 และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านไผ่ใหญ่  ตำบลไผ่ใหญ่  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ  ประมาณ 20 กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ไปทางทิศเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ 630 กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์ 683 กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,625 ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ           จรด     อบต.เหล่าบก  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
                        จรด     อบต.โพนเมืองน้อย  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ          
ทิศใต้               จรด     อบต.นาเลิง  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก    จรด     อบต.ยางโยภาพ  อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก      จรด     อบต.จิกดู่ , อบต.โพนเมืองน้อย  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ     

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

                   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีความลาดชันอยู่เป็นหย่อมๆ มีลำห้วยไหลผ่านกระจายอยู่ ตอนกลางของตำบลและตามแนวเขตทิศเหนือ ทิศใต้ ได้แก่ ห้วยเวียงหลวง ห้วยไผ่ใหญ่ เป็นต้น ส่วนภูมิอากาศโดยทั่วไป คล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือจะมีอากาศร้อนในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวในฤดูหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี  สภาพดินในพื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย และดินนา มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง ถึงต่ำ ใช้ประโยชน์ในการทำนา และทำสวน โดยในพื้นที่ พบปัญหาสภาพดินเค็มในบางหมู่บ้าน

ข้อมูลการปกครอง/ประชากร

          เขตการปกครอง

                   ตำบลไผ่ใหญ่ ประกอบด้วยจำนวน 12 หมู่บ้าน  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ ทั้งหมด ได้แก่

                   หมู่ที่ 1 บ้านไผ่ใหญ่                  จำนวน  212  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง                จำนวน    53  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่                   จำนวน  132  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 4 บ้านโนนรังใหญ่            จำนวน  139  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ            จำนวน  119  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่                     จำนวน    74  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง                  จำนวน    70  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่                  จำนวน    74  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ                 จำนวน    77  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่                จำนวน  157  หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 11 บ้านโนนรังใหญ่          จำนวน  109   หลังคาเรือน
                   หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่                 จำนวน  146  หลังคาเรือน                                                                                                                                                                      รวม     1,362 หลังคาเรือน

         ข้อมูลประชากร                                                                                           

                 ประชากร รวมทั้งสิ้น จำนวน  4,772 คน แยกเป็นชาย 2,404 คน  หญิง 2,368 คน

Facebook Comments