ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่

                ๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

                ๐ แผนอัตรากำลัง 3 ปี

                ๐ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 ๐ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

                 ๐ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

Facebook Comments