รายงานประชุมสภาท้องถิ่น

ปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563

ปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2562

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมสภา อบต.ไผ่ใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562

Facebook Comments