รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2562 เสนอผู้บริหารและการประชาสัมพันธ์

>>การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่่ 2)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครังที่่่ 2 ให้ผู้บริหารทราบและประชาสัมพันธ์

>>การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่่ 1

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่่่ 1 ให้ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

Facebook Comments