ราคากลางงานก่อสร้าง

1. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม.3+500 ถึง กม.4+000 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ ถึง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-02 สายบ้านแสงไผ่ ถึง บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.164-001 สายบ้านดอนแดง – ศาลาแดง  ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Facebook Comments