ราคากลางงานก่อสร้าง

ปีงบประมาณ 2563

1. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วง กม.3+500 ถึง กม.4+000 ช่วง หมู่ที่ 8 บ้านไผ่ใหญ่ ถึง หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. ราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.164-02 สายบ้านแสงไผ่ ถึง บ้านโนนรังใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ใหญ่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง อบ.ถ.164-001 สายบ้านดอนแดง – ศาลาแดง  ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง-หมู่-6-7-10

4. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านไผ่ใหญ่ (ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงที่ดินนายประสิทธิ์ แก้วขาว)

5. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโนนดู่ (จากแยกบ้านนายการันต์ รามางกูร ถึงบ้านนายถวิล ปลุกใจ) สาย อบ.ถ. 164-12 ช่วง กม.0.000-0.085

6. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสูง (ต่อจากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณวัดเหล่าสูง พุทธไทยสวรรค์)

ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง-14-สค-63

7. ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ

8. ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายเขตท่อประปาหมู่ที่ 9 บ้านเหล่าค้อ

9. ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 บ้านแสงไผ่

10. ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 12 บ้านแสงไผ่

11. ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด 17ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก็สโซรีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ลำ

12. ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบ.ถ.164 – 10 บ้านไผ่ใหญ่ – สามแยกโนนค้อทุ่ง

13. ราคากลางโครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ป้าย

14. ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะทอ จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 จากบ้านนางหนูสิน แก้วเลื่อน ถึงบ้านนายบุญธรรม กิ่งแก้ว  ช่วงที่ 2 จากแยกบ้านนายวฤทธิ์ สุดใจ ถึงบ้านนางสายฝน ศรีทอง

Facebook Comments