ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มข้าวกล้องงอก หมู่ 1 ตำบลไผ่ใหญ่

ภาพโครงการเศรษกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าบ้านเหล่าสูง หมู่ 7 ตำบลไผ่ใหญ่

กลุ่มเย็บผ้า หมู่ 9 ตำบลไผ่ใหญ่

ภาพโครงการเศรษกิจชุมชน กลุ่มเย็บผ้าบ้านเหล่าสูง ม.7

กลุ่มผู้เลี้ยงเป็ดพันธุ์เนื้อ หมู่ 9 ตำบลไผ่ใหญ่

Facebook Comments