ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. (ITA)

รายงานผลคะแนน-ITA

Facebook Comments