ผลประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน

          การดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ จัดเป็นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานในด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการของหน่วยงาน การสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนผู้รับบริการนั้นต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสม  หน่วยงานสามารถประเมินคุณภาพในการให้บริการ ได้หลายวิธี เช่น  การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และการใช้แบบสอบถาม เนื่องจากปริมาณผู้รับบริการมีจำนวนมาก การใช้แบบสอบถามเพื่อสอบถามความพึงพอใจและทัศนคติของผู้รับบริการ  เพื่อประเมินงานบริการจึงเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด โดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้กำหนดกรอบในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการใน  4 ด้านหลัก ๆ คือ  1. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  2. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และ  4. ด้านช่องทางการให้บริการ
          องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ บริหารงานโดยเห็นถึงความสำคัญของประเมินคุณภาพงานในด้านการให้บริการจึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การให้บริการของงานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภารกิจที่ 2 การให้บริการของงานด้านรายได้หรือภาษี ภารกิจที่ 3 การให้บริการของงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การให้บริการของงานด้านสาธารณสุข เพื่อจะได้นำผลของการประเมินไปพัฒนากระบวนการขั้นตอนในการให้บริการให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
Facebook Comments