ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของตำบลไผ่ใหญ่

          ตำบลไผ่ใหญ่  เป็นตำบลที่ตั้งชุมชนโบราณแห่งหนึ่ง มีตำนานเล่าขานประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน  มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น   แบ่งเป็น  3  ลักษณะ  ดังนี้

           เอกลักษณ์ทางธรรมชาติ  หมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้งตำบลจะมีลักษณะพิเศษ  คือ  ตั้งอยู่บนที่เนินสูงล้อมรอบด้วยป่าไผ่  มีหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไปรอบหมู่บ้าน  และที่สำคัญมีสระน้ำโบราณที่มีอายุยาวนานคู่กับชุมชนนั่นคือ   สระศรีธนญชัย 

         เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม   ตำบลไผ่ใหญ่เป็นศูนย์รวมเอกลักษณ์ทางวัฒนธธรรมที่สำคัญของตำบล  ซึ่งประกอบด้วย

                   – อุโบสถวัดเวฬุวันที่มีอายุเก่าแก่มีลักษณะสวยงามและยังใช้ประโยชน์ได้จนถึงปัจจุบัน
                   – พระพุทธรูปภายในอุโบสถ์วัดเวฬุวัน
                   – เทวรูปหินศรีธนญชัย (เซียงเมี่ยง)  ปัจจุบันได้ถูกโจรกรรมตัดส่วนที่เป็นศีรษะไปแล้ว

          เอกลักษณ์ทางภาษา เป็นตำบลที่มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะทุกหมู่บ้านภายในตำบล  ตามสภาพแวดล้อม หมู่ 4 , 5 และ หมู่ 11 ภาษาพูดออกเสียงจะแตกต่างออกไป ส่วนหมู่ 1, 2 , 3 , 6, 7, 8, 9, 10 และ 12  จะออกเสียงค่อนข้างเหน่อตามแบบฉบับดั้งเดิม

Facebook Comments