ข้อมูลผู้นำชุมชน

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

1

นายวิชัย  รามางกูร

ผู้ใหญ่บ้าน ม.1

08-7959-9468

 

2

นายธีระพงษ์  สีอ่อน

ผู้ใหญ่บ้าน ม.2

08-5308-5320

 

3

นายจำลอง  เหล็กงาม

ผู้ใหญ่บ้าน ม.3

06-5310-2868

 

4

นายสมประสงค์ วงศ์คำหาญ

ผู้ใหญ่บ้าน ม.4

08-6257-7986

 

5

นายสุคิด สีสุพล

ผู้ใหญ่บ้าน ม.5

08-7258-8654

 

6

นายการันน์  รามางกูร

ผู้ใหญ่บ้าน ม.6

08-0154-0936

 

7

นายวีระศักดิ์  แก้วน้อย

ผู้ใหญ่บ้าน ม.7

08-5105-9600

 

8

นายเทอด  แดงชาติ

ผู้ใหญ่บ้าน ม.8

08-7869-8900

 

9

นางผกาศรี  นรบุตร

กำนันตำบลไผ่ใหญ่

08-3384-2074

 

10

นายสมบูรณ์  โชคชัย

ผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐

08-7963-3876

 

11

นายปัญญา  สิมพันธ์

ผู้ใหญ่บ้าน ม.11

08-1874-7293

 

12

นายสม  อ่อนมิ่ง

ผู้ใหญ่บ้าน ม.12

06-1103-9562

 

Facebook Comments